Velg bolig

Valahaug 2 – H0-102

Solgt (2 990 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 72 m²

Valahaug 2 – H0-103

Solgt (2 090 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 1
 • BRA: 46,3 m²

Valahaug 2 – H0-104

4 490 000,-

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 103,9 m²

Valahaug 2 – H0-105

Solgt (4 390 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 89,2 m²

Valahaug 2 – H0-201

Solgt (1 990 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 1
 • BRA: 52,2 m²

Valahaug 2 – H0-202

Solgt (3 290 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 71,6 m²

Valahaug 2 – H0-203

Solgt (2 090 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 1
 • BRA: 46,3 m²

Valahaug 2 – H0-204*

Solgt (4 990 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 103,9 m²

Valahaug 2 – H0-205*

Solgt (4 490 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 88,3 m²

Valahaug 2 – H0-301

Solgt (2 090 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 1
 • BRA: 52,2 m²

Valahaug 2 – H0-302

Solgt (3 390 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 72 m²

Valahaug 2 – H0-303

Solgt (2 390 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 1
 • BRA: 46,3 m²

Valahaug 2 – H0-304*

Solgt (5 240 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 103,9 m²

Valahaug 2 – H0-305

Solgt (4 590 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 90 m²

Valahaug 2 – H0-401

Solgt (2 190 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 1
 • BRA: 52,2 m²

Valahaug 2 – H0-402

Solgt (3 490 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 71,6 m²

Valahaug 2 – H0-403

Solgt (2 290 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 1
 • BRA: 46,3 m²

Valahaug 2 – H0-404

5 490 000,-

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 103,9 m²

Valahaug 2 – H0-405

Solgt (4 690 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 88,3 m²

Valahaug 2 – H0-501

Solgt (2 390 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 1
 • BRA: 52,2 m²

Valahaug 2 – H0-502

Solgt (3 590 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 72 m²

Valahaug 2 – H0-503

Solgt (2 290 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 1
 • BRA: 46,3 m²

Valahaug 2 – H0-504

Solgt (5 590 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 103,9 m²

Valahaug 2 – H0-505

Solgt (4 990 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 90 m²

Valahaug 2 – H0-601

Solgt (,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 156,4 m²

Valahaug 3 – H0101

Solgt (2 140 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 1
 • BRA: 44 m²

Valahaug 3 – H0102

Solgt (3 390 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 72 m²

Valahaug 3 – H0103

Solgt (2 190 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 1
 • BRA: 45 m²

Valahaug 3 – H0104*

Solgt (4 990 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 103 m²

Valahaug 3 – H0105*

Solgt (4 490 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 88 m²

Valahaug 3 – H0201

Solgt (2 450 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 52 m²

Valahaug 3 – H0202

Solgt (3 490 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 72 m²

Valahaug 3 – H0203

Solgt (2 350 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 1
 • BRA: 45 m²

Valahaug 3 – H0204*

Solgt (5 390 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 103 m²

Valahaug 3 – H0205*

Solgt (4 590 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 90 m²

Valahaug 3 – H0301

Solgt (2 590 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 52 m²

Valahaug 3 – H0302

Solgt (3 590 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 71 m²

Valahaug 3 – H0303

Solgt (2 490 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 1
 • BRA: 45 m²

Valahaug 3 – H0304

5 490 000,-

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 103 m²

Valahaug 3 – H0305

4 790 000,-

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 88 m²

Valahaug 3 – H0401

Solgt (2 690 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 52 m²

Valahaug 3 – H0402

Solgt (3 690 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 72 m²

Valahaug 3 – H0403

Solgt (2 590 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 1
 • BRA: 45 m²

Valahaug 3 – H0404

5 590 000,-

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 103 m²

Valahaug 3 – H0405

Solgt (4 990 000,–)

 • Leilighet
 • Sov.: 2
 • BRA: 90 m²